โคราช

โคราช ผุด 3 งานใหญ่ เกษตรสุรนารี Tapioca Expo และวันเด็กแห่งชาติ

โคราช จัดกิจกรรม 3 กิจกรรมตลอดระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 21 มกราคม 2567 เริ่มด้วยงานมหกรรมเกษตรสุรนารี 2567 – “งาน Thailand Tapioca Expo Korat 2024” และปิดท้ายด้วยงาน Thailand Tapioca Expo Korat 2024 เด็กปี 2567 น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจ มีชีวิตชีวา ตั้งแต่ต้นปี ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมสุรนารี สุรสัมนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายสยาม สิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าวงานใหญ่ต้นปี 2567 “มหกรรมเกษตรสุรนารี 67 มหกรรมมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 2567 และวันเด็กแห่งชาติ 2567” 

โดยมี ดร.ยะลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดร.มัลลิกา แสงสนิท รองอธิการบดีฝ่ายภารกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และผู้ประกอบการ และนายธีระ เอื้ออภิธร อธิการบดีปิโตรเลียม สมาคมผู้ผลิต. อีสานร่วมงานกันให้กลับมายิ่งใหญ่กว่าที่เคย มีความสุข และสนุกสนานมากกว่าทุกปี

โคราช

นายสยาม สิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมเกษตรสุรนารี ปี 67 ถือเป็นกิจกรรมดีๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจังหวัดนครราชสีมา รวม 3 กิจกรรมหลักที่น่าสนใจตลอด 10 วันของการจัดงาน ได้แก่งานเกษตรสุรนารี 2567 สมาคมผู้ผลิตมันสำปะหลัง “งานมหกรรมมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย โคราช 2567” 

และด้วยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 การจัดงานสำคัญระดับชาติจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในจังหวัดในช่วงต้นปี กลับมาทำแอนิเมชั่นอีกครั้ง หลังจากที่ห่างหายกันไปกว่า 3 ปี เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงอย่างกว้างขวางระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน 

และผู้ประกอบการ ถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรระดับโลก ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นี่เป็นโอกาสสำคัญสำหรับเกษตรกรรายอื่น วิสาหกิจชุมชนต่างๆ ในจังหวัดใกล้เคียง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ามาหาความรู้และประสบการณ์ อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ ในครั้งนี้ด้วย

นางสาวยะลดา วังศุภาคกิจโกศล ประธานอบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูสู่ภาคอีสาน มีการพัฒนา และเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม มีพืชเศรษฐกิจ 

เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดสำหรับสัตว์ โดยเฉพาะ “มันสำปะหลัง” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนหลายร้อยคน ครัวเรือนเกษตรกรรมหลายพันครัวเรือน ซึ่งโคราชได้รับสมญานามว่า “เมืองหลวงมันสำปะหลังไทย” เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตมากที่สุดในประเทศ และมีโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังจำนวนมากที่สุดในประเทศ

โคราช

ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมที่จะสนับสนุนและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ผู้ผลิตมันสำปะหลังกำหนดนโยบายจัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ในความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตมันสำปะหลังและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เช่น โครงการปรับปรุงดินสำหรับปลูกมันสำปะหลัง การใช้ของเหลือจากภาคมันสำปะหลัง ฯลฯ ถือเป็นโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่มุ่งส่งเสริม BCG ซึ่งเป็นโมเดลของรัฐบาล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดโคราชก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสีเขียว สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในอนาคต

รองศาสตราจารย์อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า การจัดงานเกษตรสุรนารีเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเชื่อมโยงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ดัดแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตรกรรม และประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะในพื้นที่ “นครชัยบุรินทร์” สู่ เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

โคราช

ขณะที่ ดร.มัลลิกา แสงสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และผู้ประกอบการ กล่าวว่า การจัดงานเกษตรสุรนารี 2024 จัดภายใต้แนวคิด “Sustainable Agro-Innovation for BCG: Agriculture Creative Progressive Innovation สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืน ” ที่จะจัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 มกราคม 2567 

ได้รับความยิ่งใหญ่ ความเพลิดเพลิน และความสุข มากกว่าเดิม เริ่มต้นด้วยการผนึกกำลังกับพันธมิตรสำคัญคือสมาคมผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมจัดงาน “Thailand Tapioca Expo Korat 2024” เป็นเวลา 5 วัน จัดแสดงผลงานและนวัตกรรมเกี่ยวกับมันสำปะหลัง งานแสดงสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตรระดับชาติ อบรม สัมมนา เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานมันสำปะหลังของประเทศไทย

ภายในงานจะมีนิทรรศการจัดแสดงงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจใหม่บนพื้นฐานนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs 

ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการตามทิศทางการพัฒนาของเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว หรือแบบจำลองเศรษฐกิจบีซีจีครอบคลุมถึงการเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายวิชาการ มทส. บูธกว่า 50 บูธ และเครือข่ายธุรกิจชุมชน เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้สนใจ

โคราช

การจัดอบรม สัมมนา ฟอรั่ม และ Go Green Workshop หลักสูตรระยะสั้นสร้างอาชีพกับ “Go Green Go Organic” ให้กับบีซีจี ยกระดับเกษตรกรไทย ทำการเกษตรอย่างปลอดภัยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG กว่า 50 คอร์ส เรียนรู้จากฐานเทคโนโลยีกว่า 10 ฐาน การแข่งขันพืชเศรษฐกิจ เช่น มันสำปะหลัง กล้วยไม้ กระบองเพชรและผลไม้ การแข่งขันสัตว์ 

สิ่งที่ประทับใจมาโดยตลอดคือการแข่งขันวัว การแข่งขันสุนัข การแข่งขันแมว การแข่งขันไก่พื้นเมือง การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมภายในงานเน้น Go Green การแสดงแสงสีหลากสีสัน บริเวณต้นไม้ใหญ่ รอบแปลงกัญชา มาถึงอาคารแสดงกลางแจ้งสุรนิทัศน์ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนที่สะอาดและเขียวขจี พื้นที่สีเทาใช้สำหรับต้อนรับผู้มาเยือนและถือเป็นจุดเช็คอินที่ต้องไปชม

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้อุทยานสิรินธร-มทส. เปิดโดยเข้าชมฟรีจากพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ หอศึกษาไทยและอุทยานผีเสื้อวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัตุรัสวิทยาศาสตร์ สวทช. พื้นที่กิจกรรม SPL Learning Station เปิดให้ทุกท่านร่วมกิจกรรม Walk Rally หลังจากตรวจสอบจุดเมื่อเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้รับใบรับรองและความทรงจำมากมายก็มาถึง

โคราช

พลาดไม่ได้กับการเดินเล่นชมสินค้า ชิม ช้อป สินค้าเกษตร ผักออร์แกนิก อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เครือข่ายที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกร และสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย ร้านค้าชมรมนักศึกษา กิจกรรมของชมรมนักศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการขายสินค้ากว่า 700 ราย 

รวมทั้งรถขายอาหารที่จัดไว้รอบๆ จัตุรัส การแสดงบันเทิงหน้าเวที พบกับศิลปินดังระดับประเทศ เช่น ป๊อป ปองกูล, Lomosonic Slot Machine, Sweet Mullet, เน็ก นฤพล (จากภาพยนตร์เรื่อง Undertaker) และ จ๋า น้องปณี การแสดงดนตรีของนักเรียน และเดินขบวนไหม เป็นต้น มาร่วมสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนภายในงาน เปิดดูฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยของเราก็ไม่ลืมที่จะคิดถึงเยาวชนของชาติ “วันเด็กแห่งชาติ 2567” ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ภายในอาคารสุรภัทร 2 ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมที่สะอาด สะดวก และปลอดภัยสำหรับทุกวัย ภายใต้แนวคิด “วิถีแห่งการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืนที่ยั่งยืน” อนาคต” ของชาติ” 

ร่วมกับศูนย์มหาวิทยาลัย มทส. จัดแผงกิจกรรมเน้นความสนุกสนานด้วยความรู้ SDG การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SDGs Kid Zone การแข่งขันสำหรับเด็กเล็กที่มีสุขภาพที่ดี การแข่งขันฟันสวยเพื่อลูกน้อย มาราธอนชิมผัก การแข่งขันสำรวจ แข่งขันวาดภาพ “เด็กน้อยพิทักษ์โลก” จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญของสังคม เรียกได้ว่า “มา มทส ที่เดียวเที่ยวได้ทั้งครอบครัว”

โคราช

ส่วนนายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า การจัดงาน Thailand Tapioca Expo 2024 หรือนิทรรศการผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องจักรกลการเกษตร “งานกำหนดจัดขึ้นวันที่ 12-16 มกราคม 2567 ณ อาคารสุรภัทร 2 ภายใต้แนวคิด “ตลาดชั้นนำ นวัตกรรมที่ลงตัว” เพิ่มรายได้จากมันสำปะหลังบีซีจีคาร์บอนต่ำสู่ความยั่งยืน

เสริมศักยภาพไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกมันสำปะหลังชั้นนำของโลก อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้แปรรูป ผู้ส่งออก และผู้นำเข้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน นิทรรศการมันสำปะหลังต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

ภายในงานยังมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการค้ามันสำปะหลังระหว่างผู้ประกอบการไทยและคู่ค้าต่างประเทศ สัมมนาเกษตรกร ตั้งจุดยืนนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง โดยเชิญ นายภูมิธรรม เวชยะชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด 

งานนี้จัดขึ้นร่วมกับตัวแทน 23 หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 500 ล้านบาท นักท่องเที่ยวจากกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์” และหลายพันจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระดับสากล

ขอขอบคุณบทความจาก : ไทยรัฐออนไลน์